Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

HUDEBNÍ NAUKA - I.+ II.stupeň

Žák, jehož zákonný zástupce požádal o individuální studium hudební nauky, vykoná ústní a písemnou zkoušku z HN v době postupových zkoušek (v měsící červnu). Přesný harmonogram bude vyvěšen v budově ZUŠ a na webových stránkách ZUŠ.

Vyučující: Bc.Vladimíra Jakimeczková, Bc. Jana  Kasanová, Mgr. Dominika Vašků, PaedDr. M. Kozinová, PhD.


I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA

1. ročník

1.čtvrtletí:

2.čtvrtletí:

3.čtvrtletí:

4.čtvrtletí:


2.ročník

1.čtvrtletí:

 • opakování stupnic dur: C, G, D, A, F + tónický kvintakord (T5)
 • předznamenání
 • stupnice: E dur + T5 ; H dur + T5
 • intervaly – názvy intervalů – základní intervaly
 • základní dělení hudebních nástrojů

2.čtvrtletí:

 • stupnice: B dur + T5, Es dur + T5
 • stavba základních intervalů (čisté, velké)
 • nota šestnáctinová
 • stupnice As dur + T5
 • Bedřich Smetana + život a dílo, ukázky z děl
 • tónika, dominanta, metronom

3.čtvrtletí:

 • 3/8 + 6/8 takty + procvičení
 • stupnice Des dur + T5, Ges dur +T5
 • A.Dvořák život + dílo + poslech
 • triola, synkopa, předtaktí

4.čtvrtletí:

 • lidová a umělá hudba
 • stupnice: Fis dur + T5, Cis dur + T5
 • dynamická znaménka
 • symfonický orchestr, dirigent

 

3.ročník

1.čtvrtletí:

 
2.čtvrtletí:

3.čtvrtletí:

4.čtvrtletí:

 

4.ročník

1.čtvrtletí:l

 • septakordy – dominantní septakord (D7) – stavba
 • Instrumentální hudba: symfonie, koncert, symfonická báseň
 • zpěvní hlasy, sbory, dělení hlasů, sbormistr
 • Česká filharmonie, Pražské jaro

2.čtvrtletí:

 • malá písňová forma jednodílná, dvoudílná, třídílná
 • orchestr, dělení orchestrů, symfonický orchestr,komorní orchestr
 • part, partitura
 • enharmonická záměna tónů;
 • konsonance x disonance
 • transpozice - přenášení melodie do jiných tónin

3.čtvrtletí:

 • Vyjadřovací prostředky hudby( melodie, rytmus, harmonie, dynamika,tempo )
 •  Z. Fibich život a dílo, melodramy
 • melodické ozdoby
 • hudební forma: rondo + variace
 • opera - balet -  jednoduchý popis.
 • Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera

4.čtvrtletí:

 • L. Janáček - život a dílo
 • B. Martinů - život a dílo
 • zvětšený a zmenšený kvitakord
 • hudební názvosloví - tempo, výraz
 

5.ročník

1.čtvrtletí:

 • přehled hlavních vývojových období hudby - rozdělení do období pravěk, starověk, antická hudba
 • středověk - charakteristika, hudba chrámová + světská, neumy - chorální notace, Ars antiqua, Ars nova

2.čtvrtletí:

 • český hudební středověk, nástup křesťanství - nejstarší dochované památky
 • středověký vícehlas + hudební nástroje
 • renesance
 • baroko – charakteristika období
 • skladatelé C.Monteverdi, A.Vivaldi, J.S.Bach, G.F.Händel
 • české hudební baroko - Adam Michna, Černohorský, Zelenka, Vejvanovský
 • Opera, kantáta, oratorium, instrumentální koncert, concerto grosso

3.čtvrtletí:

 • klasicismus – charakteristika období; Mozart, Beethoven, Haydn
 • český hudební klasicismus - Stamic, Mysliveček, Benda
 • romantismus – charakteristika období
 • raný romantismus R. Schumann, F.Schubert, F.Chopin
 • italská opera 19.století (Verdi, Puccini, Rossini)
 • novoromantismus - F. Liszt, H.Berlioz, R.Wagner
 • romantismus - J. Brahms, P.I.Čajkovskij

4.čtvrtletí:

 • český hudební romantismus (Smetana, Dvořák, Škroup)
 • hudba 20.stol. – impresionismus (C.Debussy,  M.Ravel), expresionismus (I.Stravinskij, S.Prokofjev)
 • J. Suk, V. Novák
 
 
 
Povinný poslech: J. S. Bach: Braniborský koncert č. 5
                         W. A. Mozart: Symfonie "Jupiter"
                                             Koncert pro flétnu a harfu
                         L. van Beethoven: Symfonie č. 3, 5, 9
                         F. Schubert: Symfonie "Nedokončená"
                         
II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA - začátečníci
 
I. ročník
 

1.čtvrtletí:

 • rozliší pojmy: zvuk, tón a jeho vlastnosti, celý tón, půltón, houslový a basový klíč
 • používá noty a pomlky – celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • používá a umí vysvětlit pojmy  stupnice - tónina
 • zná stavbu základní stupnice C dur

2.čtvrtletí:

 • vysvětlí funkci posuvek a odrážky, základních dynamických a tempových označení
 • orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7b ; vyjmenuje předznamenání

3.čtvrtletí:

 • napíše a vysvětlí stavbu tónického kvintakordu a jeho obratů v dur
 • orientuje se v notovém zápise ( čte notový zápis, určuje tóniny, umí vysvětlit  rozdí mezi pojmy rytmus x metrum a umí tyto pojmy prakticky používat )

4.čtvrtletí:

 • používá základní hudební značky (koruna, repetice, Da capo al Fine, prima volta, sekunda volta, legato,ligatura, akcent, staccato )
 • pojmenuje a napíše základní intervaly
 • předvede intonační a rytmické dovednosti

 

II. ročník

1.čtvrtletí:

 • používá noty a pomlky: celá, půlová, čtvrťová, osminová,šesnáctinová
 • intervaly – používá správné názvy intervalů; rozliší a vysvětlí dělení základních intervalů včetně stavby
 • orientuje se v základním dělení hudebních nástrojů,

2.čtvrtletí:

 • orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7bé ; vyjmenuje předznamenání; vysvětlí harmonické funkce  T (tónika) + D (dominanta) a označí je v probraných tóninách
 • vysvětlí hudební pojmy – Metronom
 • vytvoří intervaly odvozené

3.čtvrtletí:

 • orientuje se ve stavbě stupnic moll
 • napíše a vysvětlí stavbu tónického kvintakordu a jeho obratů v moll
 • používá 6/8 a 3/8 takt, 2/2 takt (alla breve );
 • vysvětlí hudební pojmy Triola – Synkopa – Předtaktí
 • vysvětlí princip odvozování stupnice paralelní a stejnojmenné

4.čtvrtletí:

 • orientuje se v notovém zápise (čte notový zápis, určuje tóniny, vysvětlí rozdíl mezi pojmy rytmus x metrum)
 • pojmenuje a napíše základní a odvozené intervaly; pracuje s nimi v notovém zápise (najde a pojmenuje intervaly; samostatně je zapíše a vytvoří od daného tónu vzestupně)
 • vysvětlí a vytvoří: z velkých intervalů malé, princip enharmonické záměny, dominantní septakord(D7) a jeho stavbu
 • orientuje se v základních vývojových obdobích hudby; vyjmenuje  nejvýznamnější představitele české hudby
 • předvede intonační a rytmické dovednosti