Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

PŘIJÍMACÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

VÝSLEDKY – HUDEBNÍ OBOR Čakovice i Satalice

HO 1

přijat/a

HO 21

nepřijat/a

HO 41

přijat/a

HO 61

přijat/a

HO 81

přijat/a

HO 2

přijat/a

HO 22

nepřijat/a

HO 42

přijat/a

HO 62

přijat/a

HO 82

přijat/a

HO 3

přijat/a

HO 23

přijat/a

HO 43

nepřijat/a

HO 63

nepřijat/a

HO 83

přijat/a

HO 4

přijat/a

HO 24

přijat/a

HO 44

nepřijat/a

HO 64

přijat/a

HO 84

přijat/a

HO 5

přijat/a

HO 25

přijat/a

HO 45

přijat/a

HO 65

nepřijat/a

HO 85

přijat/a

HO 6

přijat/a

HO 26

nepřijat/a

HO 46

přijat/a

HO 66

přijat/a

HO 86

přijat/a

HO 7

přijat/a

HO 27

přijat/a

HO 47

přijat/a

HO 67

přijat/a

HO 87

přijat/a

HO 8

přijat/a

HO 28

přijat/a

HO 48

přijat/a

HO 68

přijat/a

HO 88

nepřijat/a

HO 9

přijat/a

HO 29

přijat/a

HO 49

přijat/a

HO 69

přijat/a

HO 89

nepřijat/a

HO 10

přijat/a

HO 30

přijat/a

HO 50

přijat/a

HO 70

přijat/a

HO 90

přijat/a

HO 11

přijat/a

HO 31

přijat/a

HO 51

přijat/a

HO 71

přijat/a

HO 91

přijat/a

HO 12

přijat/a

HO 32

nepřijat/a

HO 52

přijat/a

HO 72

přijat/a

HO 92

přijat/a

HO 13

nepřijat/a

HO 33

přijat/a

HO 53

přijat/a

HO 73

nepřijat/a

HO 93

přijat/a

HO 14

nepřijat/a

HO 34

přijat/a

HO 54

přijat/a

HO 74

přijat/a

HO 94

přijat/a

HO 15

nepřijat/a

HO 35

přijat/a

HO 55

přijat/a

HO 75

přijat/a

HO 95

přijat/a

HO 16

přijat/a

HO 36

přijat/a

HO 56

přijat/a

HO 76

přijat/a

HO 96

přijat/a

HO 17

přijat/a

HO 37

přijat/a

HO 57

nepřijat/a

HO 77

přijat/a

HO 99

nepřijat/a

HO 18

přijat/a

HO 38

přijat/a

HO 58

nepřijat/a

HO 78

přijat/a

HO 100

přijat/a

HO 19

přijat/a

HO 39

nepřijat/a

HO 59

přijat/a

HO 79

přijat/a

 

 

HO 20

nepřijat/a

HO 40

nepřijat/a

HO 60

přijat/a

HO 80

přijat/a

 

 

 

VÝSLEDKY – TANEČNÍ OBOR SATALICE

TO 1

nepřijat

TO 2

přijat

TO 3

přijat

TO 4

nepřijat

TO 5

přijat

TO 6

přijat

TO 7

přijat

TO 8

přijat

TO 9

přijat

TO 10

přijat

TO 11

přijat

 

  

VÝSLEDKY – LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR ČAKOVICE

LDO 1

přijat

LDO 2

přijat

LDO 3

přijat

LDO 4

přijat

LDO 5

přijat

LDO 6

přijat

LDO 7

přijat

LDO 8

přijat

 

VÝSLEDKY VÝTVARNÝ OBOR

Čakovice

Přijatí

Pořadí

Číslo žáka

1.

71

2.

68

3.

92

4.

53

5.

54

6.

73

7.

67

8.

76

9.

91

10.

64

11.

70

12.

60

13.

52

14.

86

15.

66

16.

75

17.

61

18.

88

19.

63

20.

84

21.

56

22.

82

23.

57

24.

79

25.

55

26.

74

27.

78

28.

65

29.

81

30.

88

 

Nepřijatí

Pořadí

Číslo žáka

31.

89

32.

69

33.

85

34.

83

35.

59

36.

72

37.

77

38.

62

39.

80

40.

87

 

Satalice

 

Přijatí

 

1.

9

2.

17

3.

3

4.

6

5.

16

6.

12

7.

15

8.

13

9.

1

10.

7

11.

2

 

Nepřijatí

12.

10

13.

4

14.

11

15.

5

16.

8

17.

14

 


Přijímací výběrové řízení na školní rok 2020 – 2021

 

 

 

1) TERMÍNY:


29. 5. v Satalicích od 17. 00 do 19. 00

 

4. 6.  a 9. 6. v Čakovicích od 17,00 do 19,00 hodin

2) INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

¯  děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2021 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)

¯  v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku

¯  v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

VÝTVARNÝ OBOR

# nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik

# vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích

# děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

  vyučujeme POUZE V Čakovicích

  nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu

  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

TANEČNÍ OBOR

Z  vyučujeme POUZE v Satalicích

Z  nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného

Z  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

podrobnosti na www.zuscakovice.cz – Informace – Školní vzdělávací program

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu. O přijetí žáka rozhoduje na základě výsledků talentové zkoušky ředitelka školy.

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:

(výtvarné potřeby budou k dispozici)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

              OBUV ponožky nebo cvičky - ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

                  OBUV: ponožky nebo cvičky - ne však nutně

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen.

POSTUP: 

- Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.

- Před vstupem do rezervačního systému je zapotřebí buď odkliknout souhlas (I Accept) s využitím služby Doodle a zpracováním Vašich osobních údajů (např. IP 

  adresa) pro účely rezervace nebo máte možnost (Show Purposes) upravit rozsah Vašeho souhlasu.

- Zakliknutím vybíráte nejen čas, ale také komisi, která Vaše dítě přezkouší. Komise jsou tři a jsou označené písmeny A, B, C. Písmeno je uvedeno u časového údaje.    Jakmile uskutečníte výběr termínu, poznamenejte si písmeno komise a učebnu, ve které zkouška proběhne.

- Aby se zamezilo shlukování osob, dostavte se k učebně, kde zkouška proběhne ne dříve než 5 minut před jejím zahájením.

- Uchazeče smí doprovázet pouze jedna osoba.

25. květen Satalice:

https://www.doodle.com/…s85

4. červen Čakovice:

https://doodle.com/…tvw

9. červen Čakovice:

https://doodle.com/…exf